Very Rare Video of Sri Swamiji 01 –

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀
 Very Rare Video of Sri Swamiji 02 –

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀
Sri Swamiji – A Visual Meditation

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀
Glimpses from Shri Swamiji’s biography (Marathi)

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀
Sri Sridharashrama, Varadalli drone footage (Kannada)

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀
Sri Swamiji’s cave at Sri Kshetra Gore, Kumta (Kannada)

❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀~●~❁~●~❀
Bhagavan Sri Sridhara Sahitya Darshana (Kannada)